Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Tonzen gomi ron
Sekiguchi Shindai
Title
(English)
Gomi (Five Tastes in Buddhism)
Sekiguchi Shindai
26, no. 1 (December 1977): 61-68