Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Taiken ni motozuku Tannishō no kenkyū (ni)
Kinoshita Miyako
Title
(English)
An Experimental Study of the Tannishō
Kinoshita Miyako
17, no. 2 (March 1969): 856-859