Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Sōjō ni okeru daihishin no mondai: Jōron no ichikōsatsu (jyō)
Hashimoto Hōkei
Title
(English)
The Problem of Mahā-karuṇā-citta in Seng Chao, especially in his “Chao Lun” (I)
Hashimoto Hōkei
16, no. 2 (March 1968): 542-546