Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Prabodhacandrodaya no Vedānta shishō
Hiraoka Noboru
Title
(English)
Vedantic Thought in the Prabodhacandrodaya
Hiraoka Noboru
26, no. 1 (December 1977): 130-131