Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Sukhāvatīvyūha no zōyaku ni yoru ichikōsatsu
Asayama Yukihiko
Title
(English)
A Study of the Tibetan Sukhāvatīvyūha
Asayama Yukihiko
14, no. 2 (March 1966): 601-603