Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Tattvasaṃgraha ni in'yō sareta Sarvajña hihansetsu
Kawasaki Shinjo
Title
(English)
Criticism of the Buddhist Idea of Sarvajña as Found in the Tattvasaṃgraha
Kawasaki Shinjo
11, no. 2 (March 1963): 548-549